JRA賞,雍容白荷投票大壓勝,杏目氣勢全消,勝出光采獲認同入選

Source: Japan Racing Associtaion 2018年還沒太多人認識牠,2019年全世界 […]